Публічний договір (оферта)
Про надання послуг


Товариство з обмеженою відповідальністю «Онлайн школа ДК», ідентифікаційний код юридичної особи 41683414, місцезнаходження Україна, 04080, місто Київ, вул. Олексія Терьохіна, будинок 8-А, офіс 4 в особі директора Данілової Альони Миколаївни, що діє на підставі статуту (надалі також – Виконавець) пропонує фізичним особам та юридичним особам (надалі також – Користувач), а разом іменовані – Сторони, приєднатись до цього публічного договору (далі також – Договір або Оферта) про надання послуг.

Приєднанням до цього Договору також вважається вчинення конклюдентних дії, зокрема заповнення полів «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  1.1. Публічний договір (далі – «Договір» або «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, приєднатись до договору про надання послуг з Виконавцем дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

  1.2.Навчальна школа (Навчальна школа «_______________назва_______________») – сукупність навчальних курсів, що спрямовані на розвиток професійних компетенцій дітей (відео-матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

  1.3. Навчальний курс – сукупність навчальних матеріалів певної тематики, що включає в себе прямі трансляції уроків з певної тематики, а також додаткові матеріали та завдання для самостійного виконання та зворотній зв'язок за ними, детальна інформація про якій міститься на сторінці Виконавця «_____посилання на лендінг/сторінку__________________», а розклад прямих ефірів надається також користувачам після проходження реєстрації.

  1.1. Дитина - особа, що не досягла віку вісімнадцяти років та є членом сім'ї Користувача Навчальної школи або іншою особою для якої Користувач придбаває доступ до Навчальної Школи.

  1.2.Користувач - фізичні та/або юридичні особи, що мають намір придбати доступ до Навчальної школи для проходження Навчального курсу, як правило для Дитини


 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1. Виконавець зобов'язується надати Користувачу послуги, а саме надати доступ до Навчальних курсів Навчальної школи «_________________» протягом дії Оферти, а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах визначених в цій Оферті та/або умовах конкретного Навчального курсу.

 3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ОФЕРТИ.

  3.1. Цей договір за своєю суттю є публічним договором та договором приєднання.

  3.2. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Оферти.

  3.3. Приймаючи Офертою на укладення такого договору, Користувач підтверджує, що він повністю ознайомлений з цією офертою, умовами Навчальної школи та Навчальних курсів та приймає ці умови.

  3.4. Користувач акцептує (приймає) оферту шляхом вчинення конклюдентних дій, а саме шляхом оплати рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за Навчальні Курси та/або отримання доступу до Навчальних Курсів.

  3.5. Цей Договір, відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», вважається таким, що укладений у письмовій формі.

 4. ЦІНА ДОГОВОРУ

  4.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Навчального Курсу в рамках Навчальної Школи, що зазначається на сторінці в мережі Інтернет відповідного Навчального курсу, на сторінках в соціальних мережах або рекламних матеріалах.

  4.2. Розрахунки за послуги за цим Договором здійснюються шляхом перерахування вартості Навчального курсу на рахунок Виконавця або через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем у національній валюті України.

  4.3. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.

  4.4. Сторони погодились, що протягом 7 календарних днів, з моменту початку Навчального Курсу, Користувач може відмовитись від Навчального Курсу та повернути свої кошти. Кошти за Навчальний Курс повертаються Користувачу протягом 14 робочих днів шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Користувача.

  4.5. Користувач не може вимагати зміни вартості послуг чи їх повернення, у випадку, якщо він не скористався послугами крім випадків, що передбачені цим Договором. Відповідальність за проходження Навчального Курсу несе Користувач.

 5. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  5.1. Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Навчального Курсу на строк 6 місяців з дати початку Навчального Курсу.

  5.2. Доступ до Навчального Курсу включає можливість Користувача переглядати прямі ефіри, отримувати доступ до наочних матеріалів, записів ефірів, додаткових матеріалів, виконувати завдання для самостійного опрацювання. Дата початку (старту) Навчального Курсу зазначається на сторінці Навчальної школи, Навчального Курсу або в інших рекламних матеріалах.

  5.3. Навчальна школа спрямована на розвиток професійних компетенцій та визначення професійної схильності Дітей. Сторони розуміють і погоджуються, що Навчальний Курс придбаний Користувачем розрахований на участь в ньому Дитини Користувача, у зв'язку з чим Користувач самостійно організовує участь Дитини у проходженні Навчального Курсу.

  5.4. Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач або його Дитина пропустив будь-який складовий елемент Навчального Курсу, що розрахований на участь Користувача або його Дитини в онлайн трансляції.

  5.5. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Навчального Курсу.

  5.6. Користувач самостійно на свій розсуд організовує проходження Дитиною Навчального Курсу.

  5.7. Користувач вважається ознайомлений зі змістом, тематикою та направленістю Навчального Курсу та таким, що не має претензій до даного змісту, тематики або направленості Навчального Курсу.

  5.8. Відповідальність за змістовне наповнення, подачу інформації, візуальне оформлення навчальних матеріалів в рамках Навчального Курсу несе викладач (лектор) Навчального Курсу.

  5.9. Сторони розуміють, що всі матеріали Навчального Курсу є об'єктом авторського права, майнові права на які були передані Виконавцю згідно відповідних угод. Користувач зобов'язується не порушувати майнові права Виконавця, а також немайнові права викладача (лектора) Навчального Курсу.

 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  6.1. Користувач має право на отримання послуг відповідно до умов цього Договору на належному рівні та належної якості, а також протягом строків, що зазначені у п. 5.1 Договору.

  6.2. Виконавець має право на оплату послуг за цим Договором відповідно до умов Договору та конкретного Навчального Курсу.

  6.3. Обов'язки Користувача:

  6.3.1. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цього Договору;

  6.3.2. Забезпечити проходження Навчального Курсу Дитиною;

  6.3.3. Організовувати участь Дитини у прямих ефірах у рамках Навчального Курсу

  6.3.4. Організувати виконання самостійних завдань Дитиною, що надаються у рамках Навчального Курсу;

  6.3.5. Не порушувати майнові авторські права Виконавця на Навчальну Школу та/або Навчальний Курс, зокрема не розповсюджувати, відтворювати, публічно виконувати, здійснювати переробки або адаптації або вчиняти інші дії, що відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» належать до виключних майнових прав автора та/або виконавця.

  6.4. Обов'язки Виконавця:

  6.4.1. Надати Користувачеві послуги відповідно до умов Договору;

  6.4.2. Надати Користувачеві доступ до всіх матеріалів Навчального Курсу за умови повної оплати Навчального Курсу.

  6.4.3. Організувати надання Користувачеві зворотного зв'язку у рамках проходження Навчального Курсу.

 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  7.1. У випадку порушення Користувачем майнових прав Виконавця на Навчальну Школу та/або Навчальний Курс або будь-які їх складові, зокрема вчинення будь-яких дій, щодо розповсюдження та/або відтворення матеріалів Навчальної Школи та/або Навчального Курсу, Користувач несе відповідальність у трикратній вартості зазначеного Навчального Курсу та/або Навчальної школи.

  7.2. Сторони погоджуються, що порушення, зазначене у п. 7.1 Договору можуть бути зафіксовані будь-яким способом, в тому числі скріншотами або записами екранів, актами огляду адвокатів тощо.

  7.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, зокрема лекторів щодо змістовного, стильового подання інформації, а також суті навчальних матеріалів в рамках Навчальної Школи або Навчального Курсу.

  7.4. Сторони погодили, що забезпечення участі Дитини, виконання нею самостійних завдань покладається на Користувача. Виконавець не несе відповідальності за досягнення Користувачем та/або Дитиною результатів у рамках Навчальної Школи.

  7.5. Всі суперечки і розбіжності між Сторонами Договору вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку відповідно до вимог вітчизняного законодавства

 8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  8.1. Усі майнові права інтелектуальної власності на Навчальну Школу та Навчальний Курс належать Виконавцю.

  8.2. Виконавець також може використовувати об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

  8.3. Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до матеріалів Навчальної Школи та Навчального Курсу.

  8.4. Надаючи Користувачу право на використання об'єктів права інтелектуальної власності, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором та для задоволення особистих потреб Користувача, а саме розвиток професійних навичок Дитини у певній сфері.

 9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

  9.1. Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

  9.2. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку невиконання Користувачем його обов'язків.

  9.3. Сторони самостійно несуть відповідальність за достовірність наданих реквізитів та/або іншої інформації, що є істотною для виконання умов Договору.

  9.4. На положення цього Договору розповсюджуються статті 633 та 634 Цивільного кодексу України.
Виконавець
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНЛАЙН ШКОЛА ДК"

Код ЄДРПОУ: 41683414IBAN UA943206490000026001052717473 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04080, м.Київ, вул.Терьохіна, будинок № 8А, офіс 4
Керівник - Данілова А.М.
Made on
Tilda