ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Даною Публічною офертою пропонується необмеженому колу споживачів (надалі за текстом – «Замовник») укласти договір про надання послуг, надалі – «Договір», з фізичною особою-підприємцем Поляковою Ольгою Юріївною (надалі за текстом – Виконавець) шляхом оплати замовлення на сайті marathon.olyapolyakova.com.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта (надалі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті marathon.olyapolyakova.com), адресована невизначеному колу фізичних осіб (споживачів), укласти договір про надання на визначених умовах.

Договір – договір про надання послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах Оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору та його додатків. Моментом Акцепту вважається оплата вартості марафону, за наявності документа про оплату, який це підтверджує.

Послуги – Виконавець бере на себе зобов'язання розробити програму фізичних навантажень та харчування в рамках проведення фітнес-марафону «Від Нічної Жриці до Королеви ночі за 21 день».

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є отримання Замовником Послуг у Виконавця шляхом оплати Замовлення, та дотримуватися усіх умов цього Договору та усіх додатків до нього.

1.2. Порядок укладання даного Договору (акцепту даної Оферти):

1.2.1. Виконавець розміщує дану Оферту на Сайті для того, щоб будь-яка фізична особа могла придбати Послуги.

1.2.2. Для укладання даної Оферти Замовник здійснює оплату Послуг на сайті за посиланням marathon.olyapolyakova.com. Оферта вважається прийнятою після отримання Виконавцем оплати.

2.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець розробляє та надає рекомендації Замовнику щодо здійснення комплексу фізичних вправ, а також програму харчування в рамках проведення фітнес-марафону «Від Нічної Жриці до Королеви ночі за 21 день».

2.1. Виконавець надсилаю свої рекомендації та відеоуроки правильного виконання фізичних вправ Замовнику на електронну адресу або іншим, обраним Замовником, способом.

2.2. Замовник, отримавши рекомендації Виконавця, може звернутися до останнього з питань, пов'язаних із наданням Послуг.

2.3. У разі необхідності, Виконавець залишає за собою право змінювати програму фізичних навантажень або харчування, про що письмово повідомляє Замовника.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. ознайомитися із Послугами Виконавця;

3.1.2. замовляти додаткові Послуги, що підлягають додатковій оплаті за погодженням сторін;

3.1.3. отримувати письмові роз'яснення щодо умов цього Договору;

3.1.4.вимагати від Виконавця виконання його обов'язків за Договором;

3.1.5. під час споживання Послуг користуватися допомогою інших фахівців;

3.1.6. за погодженням з Виконавцем збільшувати обсяг Послуг. У такому разі, Замовник зобов'язаний здійснити відповідну доплату, відповідно до наданого Виконавцем рахунку.3.2. Замовник зобов'язується:

3.2.1.завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість обраних Послуг та додаткових послуг;

3.2.2. повідомляти Виконавця про наявність протипоказань чи інших застережень, які можуть завдати шкоду життю та здоров'ю Замовника.

3.2.3. виконувати рекомендації Виконавця.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1.вимагати від Замовника сплати вартості обраних Послуг та/або Додаткових послуг відповідно до умов Договору;

3.3.2.вимагати від Замовника дотримання усіх умов Договору;

3.3.3.на власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У такому разі Виконавець повідомляє Замовника про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів, сплачених у відповідності до Договору, за вирахуванням (за мінусом) використаного періоду дії Договору.

3.3.4.за існування обставин, що існують поза волею Сторін, або інших обставин, що не залежать від волі Виконавця, припиняти надання Послуг або переносити надання Послуг у інший період якщо буде така можливість, або призупинити надання послуг до дати припинення існування таких обставин.

3.4.Виконавець зобов'язується:

3.4.1. надавати Замовнику сплачені ним Послуги у відповідності до Договору;

3.4.2. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов'язання.

4.2. Сторони приймають та розуміють, що програми фізичних навантажень та харчування носять рекомендаційних характер, Замовник самостійно приймає рішення щодо їх виконання із урахуванням фізичних протипоказань чи інших наявних у нього обмежень (за станом здоров'я, особливостей харчування тощо).

4.3 .Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я. У випадку приховування Замовником від Виконавця інформації щодо стану свого здоров'я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди самим Замовником, відповідальність за такі дії несе Замовник, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.

5.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг за цим Договором зазначено на сайті за посиланням marathon.olyapolyakova.com.

5.2.Оплата вартості Послуг за цим Договором здійснюється шляхом оплати на сайті за посиланням marathon.olyapolyakova.com та є підтвердженням акцептування Замовником цієї Оферти Договору.

5.3.Підтвердженням оплати Послуг за даним Договором є:

5.3.1.Квитанція про сплату вартості послуг при оплаті за допомогою платіжної системи у мережі Інтернет;

5.3.2. Товарний або фіскальний чек, який надається Замовнику в момент оплати.

5.4. Оплата за цим Договором вважається здійсненою з моменту зарахування коштів, сплачених Замовником, на рахунок Виконавця.

6.ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН

6.1.Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Замовнику суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов'язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будь-який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.

6.2.Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Цей Договір для Замовника набуває чинності з моменту його Акцептування Замовником та дії до закінчення марафону «Від Нічної Жриці до Королеви ночі за 21 день».7.2. Замовник не може розірвати цей Договір шляхом односторонньої відмови від нього.

8.ІНШІ УМОВИ

8.1.Ця Оферта та Договір складені українською мовою.

8.2.Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

8.3.Цим Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору (акцептування цієї Оферти) означає, що: а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Замовник ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Замовник не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень; г) Замовник надає свою згоду на обробку його персональних даних Виконавцем, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України та необхідні для укладання даного Договору та його виконання.

Made on
Tilda